X
NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

KARESZ SPORT SRL, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Vörösmarty Mihály nr. 25, jud. Harghita, Tel/Fax: 0040-266-317562, e-mail: office@kareszsport.com, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J19/812/2003, CUI RO 15769895,vă aduce la cunoştinţa Dvs. modul şi scopul în care sunt utilizate datele cu caracter personal şi totodată drepturile Dvs. ca persoană vizată în sensul Regulamentului UE nr. 679/2016 după cum urmează:

1. Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: date personale de identificare: numele şi prenumele, C.N.P., naţionalitatea, datele privind domiciliul; datele specificate în actul de legitimare cu care v-aţi legitimat (carte de identitate/paşaport/ permis de conducere/legitimaţie de domiciliu/certificat de naştere etc.),date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail, dacă este cazul, date necesare facturării cum ar fi contul bancar.

2. Datele sunt necesare pentru:îndeplinirea formalităţilor de încheierea contractului cu Dvs.; pentru îndeplinirea obligaţiilor izvorâte din contractul încheiat cu Dvs.;îndeplinirea obligaţiilor fiscale;comunicarea cu Dvs.;îndeplinirea obligaţiei noastre de a ţine a evidenţe.

3. Aceste date vor fi păstrate pe durata relaţiilor contractuale şi până la 3 ani (termenul legal de prescriţie) după acesta, dacă dispoziţiile legale nu prevăd altfel.

4. Datele cu caracter personal nu sunt prelucrate în mod automat şi nici nu sunt utilizate pentru crearea de profiluri. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră.Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiţii de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

5. Nu dezvăluim şi nu transmitem datele predate către terţe persoane decât pentru realizarea intereselor noastre, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale faţă de autorităţi ori organizaţii profesionale.

6. Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare şi portabilitate cu privire la datele pe care ni le furnizaţi, să limitaţi prelucrarea realizată de noi, să opuneţi prelucrării şi chiar să solicitaţi ştergerea datelor. Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care ni le-aţi furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractelor încheiat cu dumneavoastră.

7. Vă aducem la cunoştinţă următoarele drepturi:

a) Dreptul de a fi informat, la cerere, cu privire categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, interesul legitim, precum şi informaţii referitoare la drepturile legale.

b) Dreptul de acces, respectiv dreptul de a primi o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal şi în caz afirmativ, acces la datele respective. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a solicita o copie a datelor personale care o privesc. Pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

c) Dreptul la rectificarea datelor, în situaţia în care acestea sunt incorecte sau incomplete.

d) Dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat), presupune ştergerea datelor cu caracter personal care privesc persoana, fără întârzieri nejustificate, nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizată retrage consimţământul, se opune prelucrării şi nu există un alt temei pentru continuarea prelucrării.

e) Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personale furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul de a transmite aceste date altui operator.

f) Dreptul la opoziţie şi dreptul de a restricţiona procesarea în orice moment, la prelucrarea datelor personale. Acest drept poate fi materializat imediat, prin retragerea consimţământului.

g) Dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri. Fundaţia nu desfăşoară procese decizionale automatizate care să vizeze aspecte personale persoanelor vizate.

h) Dreptul de a sesiza ANSPDCP sau instanţei competente pentru apărarea drepturilor privind protecţia datelor cu caracter personal în caz de încălcare a drepturilor legale.

8. Vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului şi îndreptăţirea lui la următoarele date de contract: personal ori prin poşta la adresa: mun. Miercurea Ciuc, str. Vörösmarty Mihály nr. 25, jud. Harghita, Tel/Fax: 0040-266-317562, e-mail: office@kareszsport.com. Vă vom răspunde neîntârziat.Termene de răspuns sunt următoarele:

Obiectul sesizării Termenul
Dreptul la informare la colectarea datelor (dacă sunt furnizate de persoana vizată), sau o lună (dacă sunt furnizate de alte persoane decât persoana vizată)
Dreptul la acces o lună
Dreptul la rectificare o lună
Dreptul la ştergere imediat după verificarea solicitării, fără întârzieri nejustificate
Dreptul la portabilitatea datelor o lună
Dreptul la opoziţie imediat după verificarea solicitării, fără întârzieri nejustificate
Dreptul la restricţionarea gestionării datelor imediat după verificarea solicitării, fără întârzieri nejustificate


9. Dacă sunteţi nemulţumiţi cu răspunsul primit, aveţi posibilitatea să vă adresaţi ANSPDCP sau instanţei competente pentru apărarea drepturilor privind protecţia datelor cu caracter personal.

ACORD PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE